Sammendrag

Dugnadsgrupper

Nedenfor finner du informasjon om de tre dugnadsgruppene på Mons17. Bidragsytere som ønsker å delta i en av dugnadsgruppene, merker sine sammendrag ved innsending i EasyChair med navnet på dugnadsgruppa i tittelen, for eksempel slik: Utvikling av 3-ords-ytringer (Dugnadsgruppa Barnespråkstileigning).

1. Barnespråkstileigning

I dugnadsgruppa «Barnespråkstileigning» vil vi diskutere kva som finst av forsking på barnespråk i Noreg, og kva for forsking det trengst meir av, både når det gjeld metode og innhald/tema. Dugnadsgruppa vil såleis ha form av ein reell dugnad, der vi legg fram tankar og idear til ny forsking. Vi vil få ein kort presentasjon over nordisk barnespråksforsking i perioden 2008-2014, og Carola Kleemann vil legge fram tankar om oppbygging av eit norsk talemålskorpus. I tillegg ønsker vi velkommen andre luftige eller konkretiserte idear til vidare forsking. Gruppa vil vere aktuell for både første- og andrespråksforskarar.

Kontaktperson: Magnhild Selås, e-post: Magnhild.Selas@hvl.no

 

2. Datahåndtering for norske digitale språkdata

Mange forskningsprosjekter om norsk språk produserer digitale språkdata, ofte med verdifull annotasjon. Selv om forskere er vant til å håndtere data for eget bruk, er krav om datahåndtering med sikte på langsiktig arkivering, kuratering og deling av data ennå nytt for de fleste. Samtidig krever i økende grad finansiører, forlag og forskningsinstitusjoner at forskningsdata tilgjengeliggjøres. Det er derfor et økende behov for å dele informasjon om hvordan vi håndterer språklige data i Norge, og hvilke tjenester og verktøy forskerne kan bruke for å sikre kontroll på, og oversikt over, sine data på en enklest mulig måte.

Dugnadsgruppen tar for seg viktige temaer innen håndtering av digitale språkdata:

  • Erfaringer med produksjon, arkivering, lisensiering, kuratering osv. av språkdata
  • Hvordan finne eksisterende språkdata?
  • Rettighetsavklaring og lisensiering: Hvem eier hva, og hvordan kan forskeren rent praktisk møte finansiørers krav om å tilgjengeliggjøre data med kompleks opphavsrett?
  • Personvern, bl.a. ifm. tegnspråk, intervjudata og lyd- og videoopptak
  • Datahåndtering underveis i prosjektet
  • Strukturering og dokumentasjon av språkdata
  • Arkivverdige filformater for språk
  • Kurering og langtidsoppbevaring i repositorier
  • Metadatastandarder for språkdata i Norge
  • Siteringsstandarder og -praksis for språkdata

Målet er å knytte tettere sammen ulike aktører, utveksle erfaringer og å harmonisere informasjon rettet mot forskere og studenter.

Vi inviterer til å sende inn bidrag i form av innlegg, demonstrasjoner og postere.

Målgruppen er (i) forskere og studenter som produserer språkdata, (ii) forskere og studenter som bruker språkdata, (iii) tilbydere av datarepositorier, andre infrastrukturtjenester og forskningsadministrasjon relatert til språkdata.

Kontaktperson: Gunn Inger Lyse Samdal, e-post Gunn.Lyse@nsd.no

 

3. Grammatikalisering

Grammatikalisering har vore eit blomstrande forskingsfelt i internasjonal språkvitskap i fleire tiår. Språkforskarar av ulike skuleretningar har vore aktive på feltet. Forskinga har teke for seg både spesifikke språklege utviklingar som ein har analysert som grammatikalisering, og meir allmenne spørsmål som t.d. korleis fenomenet grammatikalisering bør definerast, og korleis slike utviklingar relaterer seg til andre historiske prosessar. Over tid har vi òg i Noreg hatt ein del forsking på grammatikalisering, men det har vore nokså sporadisk og utan utstrekt diskusjon i det norske fagmiljøet.

Vi inviterer til dugsnadsgruppedeltaking med innlegg om grammatikalisering i norsk eller ev. andre nordiske språk. Innlegg kan vere av mest empirisk eller mest teoretisk ark, og ulike skuleretningar er velkomne.

Norsk Lingvistisk Tidsskrift tek sikte på å ha eit temahefte om grammatikalisering i 2019 med Torodd Kinn som gjesteredaktør, og språkforskarar som arbeider med grammatikalisering i norsk (nordisk) vert oppmoda om å delta i dugnaden og sende inn manuskript til tidsskriftet. Det vert understreka at temaheftet kjem til å ha standard fagfellevurdering, så dugnaden er ikkje ein gratisbillett til publisering — men gjerne ei drahjelp.

Kontaktperson: Torodd Kinn, e-post Torodd.Kinn@uib.no